Siesta International

Siesta International
7B, Popular House, PL Lokhande Marg
Near SK Rai College (Raji Complex), Chembur (W)
Mumbai, Maharashtra 400089

ph: 022 2525 5801 / 02
fax: 022 2525 5802
alt: 9324417712 / 9987552964

Copyright 2010 Siesta International. All rights reserved.

Web Hosting by Yahoo!

Siesta International
7B, Popular House, PL Lokhande Marg
Near SK Rai College (Raji Complex), Chembur (W)
Mumbai, Maharashtra 400089

ph: 022 2525 5801 / 02
fax: 022 2525 5802
alt: 9324417712 / 9987552964